Nowe nabory na B+R na Dolnym Śląsku

W Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej  trwa nabór wniosków  na projekty badawczo-rozwojowe oraz tworzenie i rozwój infrastruktury B+R.  Konkurs już ruszył, wnioski można składać do 27 lipca. Dla przedsiębiorców to szansa, aby zdobyć dofinansowanie m.in. na prowadzenie  badań przemysłowych  i prac rozwojowych oraz rozwijać infrastrukturę B+R. O dotacje mogą ubiegać się przedsiębiorcy realizujący projekty samodzielnie lub we współpracy, tj. konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi. Warto zwrócić uwagę, że o środki mogą ubiegać się nie tylko MŚP ale i duże przedsiębiorstwa. Premiowane będą przedsięwzięcia, których tematyka wpisuje się w regionalne inteligentne specjalizacje. O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z całego obszaru Dolnego Śląska.

- Istotne jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej dolnośląskich przedsiębiorstw i ich nakładów na infrastrukturę B+R, a także wspieranie wdrożeń innowacji w celu podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności firm naszego regionu. Chodzi o rozwiązania charakteryzujące się nowością lub znacznym ulepszeniem w porównaniu do rozwiązań już dostępnych na rynkach. Ważny akcent  w ogłoszonym konkursie postawiono na współpracę i innowacje. Innowacyjność polskich przedsiębiorstw ma w dużym stopniu charakter imitacyjny, rozumianej jako inwestycje w środki trwałe, które wykorzystują już istniejące technologie. Stąd też ważna jest zmiana  podejścia do innowacyjności, przejścia do modelu opartego na nowych rozwiązaniach , w których przedsiębiorstwa współpracują z sektorem nauki w zakresie tworzenia innowacji. Ważny jest także dalszy rozwój instrumentów odnawialnych i zachęt podatkowych, a także lepsze dostosowanie istniejących instrumentów do poszczególnych etapów cyklu innowacji.  Na najlepsze projekty w tym konkursie czeka łącznie ponad 121,3 mln zł - wyjaśnia Renata Granowska, Dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Alokacja i poziom dofinansowania

Od 29 maja do 27 lipca tego roku w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej można składać wnioski na dofinansowanie projektów związanych z działalnością B+R w ramach dwóch schematów.  Pierwszy z nich - schemat 1.2.A to konkurs na wsparcie projektów dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R. Przewidziana alokacja na ten konkurs to prawie 84,5 mln zł.  O dofinansowanie prac B+R występować mogą zarówno przedsiębiorcy z sektora MŚP jak i duże podmioty oraz konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, IOB. Od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju i zakresu badań uzależniony jest poziom dotacji, o który przedsiębiorcy mogą wnioskować na etapie składania aplikacji. Maksymalny poziom dofinansowania dla badań przemysłowych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa wynosi od 65-80% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych 40-60%. Maksymalna wartość projektów nie może przekroczyć 5 mln PLN.

W ramach drugiego  konkursu  - schemat 1.2.B można otrzymać dotację  na tworzenie i rozwój infrastruktury B+R, tj. zaplecza badawczo-rozwojowego. Alokacja dla tego konkursu to prawie 36,9 mln zł. Poziom dofinansowania dla MŚP 35-45% wydatków kwalifikujących się do wsparcia, natomiast dla dużych przedsiębiorstw do 25% wydatków kwalifikowanych. Maksymalna wartość projektu nie może przekraczać  25 mln zł.

Przedmiotem oceny projektów w obu schematach  będzie całościowa koncepcja projektu, obejmująca również założenia dotyczące dalszego wdrożenia jego wyników.

Na jakie projekty dofinansowanie

W tym konkursie wszelkie inwestycje w badania, aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę powinny prowadzić do tworzenia innowacyjnych produktów, procesów i usług. Inwestycje mogą być uzupełnione o działania związane z rozwojem umiejętności kadr przedsiębiorstwa z zakresu wykorzystania nowej aparatury badawczej. Preferowane będą projekty które doprowadzą m.in. do stworzenia etatów badawczych, projekty realizowane w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa i jednostki naukowej lub w ramach partnerstw przedsiębiorstw.

Badania  przemysłowe i prace rozwojowe

W ramach projektów – schemat 1.2.A będzie można otrzymać dotację na wydatki przedsiębiorstw w obszarze prac rozwojowych (w tym eksperymentalnych prac rozwojowych) i badań przemysłowych. Mogą to być m.in. projekty polegające na  pierwszym wdrożeniu technologii, opracowaniu linii pilotażowej, czy  opracowaniu demonstracyjnych prototypów. Projekty badawcze mają służyć opracowaniu w przedsiębiorstwach nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe).

Dofinansowane  będą  także działania związane z zakupem i dostosowaniem do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej). W przypadku dotacji tych inwestycji wdrożenie (dostosowanie) zakupionych wyników prac B+R będzie  możliwe tylko w sytuacji konieczności przeprowadzenia eksperymentalnych prac rozwojowych, które dostosują technologię do specyfiki przedsiębiorstwa. Możliwe jest także wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych, w tym przygotowania zgłoszenia lub zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej.

Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Dofinansowanie mogą uzyskać także projekty związane z rozpoczęciem działalności B+R poprzez utworzenie (rozbudowę) działu B+R w przedsiębiorstwie, tj. inwestycje w infrastrukturę badawczo-rozwojową przedsiębiorstw - schemat 1.2.B.  Za sprawą funduszy unijnych istnieje bowiem możliwość  tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych. Jest  to konkurs na projekty obejmujące tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym: laboratoriów specjalistycznych oraz działów badawczo-rozwojowych, centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, będących jednostkami organizacyjnymi lub wyodrębnionymi organizacyjnie jednostkami rozpoczynającymi lub rozwijającymi działalność.  Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy przedstawiający projekty związane z inwestycjami w nowe zaplecze badawczo-rozwojowe, lub będące uzupełnieniem już istniejącej infrastruktury badawczej. Dofinasowane będą inwestycje w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt, technologie i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług.

Za co więcej punktów

W ocenie złożonych projektów najbardziej liczyć się będzie innowacyjność produktu, procesu, potencjał rynkowy nowego rozwiązania, wzrost liczby etatów badawczych, współpraca w zakresie realizacji projektu. Eksperci mogą też przyznać punkty m.in. za racjonalność wydatków w ramach projektu, przygotowanie do realizacji i to, czy planowane przedsięwzięcie wpisuje się w inteligentne specjalizacje regionu.

Gdzie i kiedy?

Aby skorzystać z dotacji należy złożyć wniosek w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej za pośrednictwem aplikacji w terminie do 27 lipca br. Szczegółowe informacje dot. organizowanych przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą konkursów znajdują się na stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl

Dolny Śląsk

Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/unikrr/domains/karr.pl/public_html/archiwum/modules/mod_cookiesaccept/mod_cookiesaccept.php on line 24

Nasz serwis używa cookies i podobnych technologii w celu ułatwienia przegladania!

OK