Oferta skierowana jest do mikro i małych przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie powiatu kamiennogórskiego/zgorzeleckiego/lubańskiego.

Małe przedsiębiorstwo rozumiane jest jako podmiot zatrudniający mniej niż 50 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro.

Oferowane pożyczki mają charakter obrotowo- inwestycyjny, mogą zostać przeznaczone na:

  •   finansowanie inwestycji polegających m. in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych,
  •     wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
  •     zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, maszyn, urządzeń, wyposażenia,
  •     zakup towarów handlowych, materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia działalności,
  •     inne uzasadnione koszty działalności.

Ze środków z pożyczki nie mogą być finansowane zakupy o charakterze konsumpcyjnym. Pożyczki nie mogą być przeznaczone na spłatę innych pożyczek i kredytów.

Tabela opłat, oprocentowania i prowizji

Kwota pożyczki                                             do 120.000 PLN
Okres spłaty pożyczki                                              do 60 miesięcy
karencja w spłacie kapitału
(karencja wliczana jest do okresu spłaty pożyczki)
                                              do  6 miesięcy
Prowizja                                                      3% [1]
Oprocentowanie w skali roku                                                 od 2,83% [2]
Opłata za zmianę warunków umowy pożyczki na wniosek pożyczkobiorcy

200 PLN

prowizja za rozpatrzenie wniosku                                                       BRAK
prowizja za wcześniejszą częściową lub całkowitą spłatę pożyczki.                                                       BRAK

[1] W przypadku, gdy Pożyczkobiorca był lub jest klientem Funduszu Pożyczkowego i terminowo wywiązywał się ze zobowiązań wynikających z zawartej umowy może ubiegać się o obniżenie prowizji

[2] Stopa procentowa składa się ze stopy bazowej ustalanej przez Komisję Europejską oraz marży. Na dzień 01.01.2016r. wysokość stopy bazowej dla Polski wynosi 1,83% w stosunku rocznym, natomiast minimalna wysokość marży stosowana przez KARR S.A. wynosi 1 punkt procentowy. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność do 1 roku minimalna wysokość marży wynosi 4 punkty procentowe. Wysokość marży ustalana jest w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008r., str. 6 lub komunikatu zastępczego).

Wymagane dokumenty

oryginały

-    wniosek o udzielenie pożyczki

-    załączniki do wniosku o udzielenie pożyczki

ü  plan finansowy na okres udzielenia pożyczki

ü  karta informacyjna wnioskodawcy/poręczyciela* i małżonka*

ü  upoważnienie przedsiębiorcy oraz konsumenta* w celu weryfikacji przez KARR S.A. w bazach dłużników historii kredytowej wnioskodawcy i poręczycieli* oraz ich małżonków*

ü  zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach wnioskodawcy/poręczyciela*

-    aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z zobowiązaniami

-    aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami

-    potwierdzenie posiadania wkładu własnego na poziomie 5% kwoty pożyczki

-    oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu kryteriów małego przedsiębiorcy

kserokopie (oryginały do wglądu KARR S.A.)

-    dokumenty określające status prawny firmy

-    statut lub inny dokument założycielski firmy

-    zaświadczenie o nadaniu numeru REGON i NIP i/lub wydruk CEIDG/KRS

-    dokument tożsamości wnioskodawcy, poręczycieli i ich małżonków oraz osób reprezentujących wnioskodawcę

-    dokumenty dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej wnioskodawcy:

ü  pełna księgowość: zeznania podatkowe, bilans, rachunek zysków i strat – w zakresie wymaganym przez Ustawę o rachunkowości, lub inne, konieczne do zweryfikowania sytuacji finansowej wnioskodawcy, za ostatnie pełne trzy okresy obrachunkowe oraz za bieżący okres,

ü  uproszczona księgowość: zeznania podatkowe za ostatni rok kalendarzowy, aktualne zestawienie przychodów i rozchodów lub inne, konieczne do zweryfikowania sytuacji finansowej wnioskodawcy,

ü  w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego – zeznania podatkowe za ostatni rok obrachunkowy, wydruk z ewidencji przychodów za okres bieżący,

ü  w przypadku karty podatkowej – zeznania podatkowe za ostatni rok obrachunkowy, ewidencja przychodów, decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego o przyznaniu karty podatkowej i wysokości miesięcznej stawki,

-    dokumenty dotyczące prawnego zabezpieczenia pożyczki (np. wykaz rzeczy ruchomych stanowiących przedmiot zabezpieczenia, dokumenty potwierdzające nabycie środków trwałych (faktury, rachunki) w przypadku przewłaszczenia środków trwałych, kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu przy zastawie rejestrowym, wycena nieruchomości, polisy ubezpieczeniowe majątku itp.),

-    dokumenty potwierdzające stan cywilny*(akt notarialny dot. rozdzielności majątkowej, akt zgonu, decyzja o rozwodzie),

-    ewidencja środków trwałych*,

-    inne dokumenty, związane ze specyfiką działalności lub finansowanego przedsięwzięcia (np. biznesplan, kosztorys w przypadku inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie, modernizacji lub remoncie nieruchomości, pozwolenia na budowę w przypadku inwestycji budowlanych, które takiego pozwolenia wymagają, pozwolenie na użytkowanie).

* jeżeli dotyczy

Rodzaje przyjmowanych zabezpieczeń

obligatoryjnie: weksel własny in blanco

oraz

-    poręczenie wekslowe,

-    hipoteka (ustanawiana notarialnie) wraz z cesją praw z tytułu ubezpieczenia nieruchomości na rzecz KARR S.A.,

-    przewłaszczenie na rzeczach ruchomych z datą pewną wraz z cesją z tytułu ubezpieczenia na rzecz KARR S.A.,

-    zastaw rejestrowy z cesją praw z tytułu umowy ubezpieczenia na rzecz KARR S.A. (w tym polisy AC w przypadku pojazdów),

-    cesja wierzytelności z rachunku lokat terminowych z datą pewną wraz z notarialnie uwierzytelnionym podpisem właściciela na pełnomocnictwie do dysponowania rachunkiem bankowym,

-    poręczenie funduszu poręczeń kredytowych,

-    umowa przelewu wierzytelności,

-    inny uzgodniony przez strony sposób.

Zabezpieczenie spłaty należności z tytułu pożyczki powinno wynosić minimum 125% kwoty pożyczki i należnych odsetek.

Dolny Śląsk

Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/unikrr/domains/karr.pl/public_html/archiwum/modules/mod_cookiesaccept/mod_cookiesaccept.php on line 24

Nasz serwis używa cookies i podobnych technologii w celu ułatwienia przegladania!

OK